WYSZUKIWARKA
 

DOBIERZ WINO
 

NOWOŚĆ
 

SŁOWNIK KONESERA
 
 
 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych1 – dalej nazywanego RODO - chcemy przekazać Państwu następujące informacje:

1. Administrator danych.
Administratorem danych osobowych jest PLETTAC DISTRIBUTION sp. z o.o.  z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. T. Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów, nazywana dalej „Administratorem”. Administrator decyduje o tym, w jaki sposób Państwa dane będą wykorzystane i zabezpieczone oraz realizuje Państwa uprawnienia wynikające z RODO.

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
-wysyłając wiadomość na adres e-mail: ado@plettac.com.pl,
-osobiście w jego siedzibie albo
-wysyłając list na adres: PLETTAC DISTRIBUTION, ul. T. Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Przekazane Administratorowi dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) przyjęcia zamówienia i wykonania umowy oraz kontaktowania się z Państwem w sprawach z tym związanych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz realizacji Państwa uprawnień z tytułu rękojmi (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c) rejestracji Klienta oraz utworzenia konta na stronie www.winakonsera.pl i umożliwienia prawidłowego korzystania z niego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
d) wypełniania obowiązków podatkowych i rachunkowych, a przede wszystkim wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji księgowej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: obowiązek wynikający z przepisów podatkowych oraz rachunkowych4);
e) informowania Państwa o nowościach i promocjach w sklepie Wina Konesera za pośrednictwem poczty elektronicznej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); dane osobowe będą wykorzystywane w celach marketingowych do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody;
f) wykonania obowiązków związanych z ewentualnym odstąpieniem przez Państwa od umowy i dokonaniem rozliczeń (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prawidłowe wykonanie jego obowiązków w związku z odstąpieniem od umowy oraz odpowiednie ich udokumentowanie);
g) ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność ochrony i realizacji swoich praw).

Objaśnienie podstaw prawnych na jakich Administrator przetwarza dane osobowe:
• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: Administrator przetwarza dane, ponieważ wyrazili Państwo na to zgodę przez oświadczenie lub inne działanie;
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: Administrator przetwarza dane, gdyż jest to konieczne do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy lub do wykonania czynności na Państwa życzenie przed jej zawarciem (np. przygotowanie oferty);
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do tego, aby Administrator mógł wykonać obowiązki, które na niego nakłada prawo;
• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: Administrator przetwarza dane, ponieważ jest to niezbędne do osiągnięcia jego interesu, który jest uzasadniony i zgodny z prawem.

3. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do założenia konta w sklepie internetowym, składania zamówień i wykonania umowy lub rozpatrzenia reklamacji.
Niepodanie danych oznaczonych gwiazdką w formularzach dostępnych na stronie internetowej www.winakonesera.pl uniemożliwi założenie konta w sklepie „Wina Konesera” lub złożenie zamówienia i zawarcie umowy. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest obowiązkowe.

4. Planowany okres przechowywania Państwa danych.
• Państwa dane osobowe przekazane w związku ze złożeniem zamówienia i wykonywaniem umowy będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z zawartej umowy.
• Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych będą usuwane po upływie 5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku.
• Państwa dane w związku z założeniem konta na portalu www.winakonesera.pl będą przechowywane przez czas jego istnienia.
• Dane niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia lub ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie ewentualnych roszczeń.

5. Odbiorcy Państwa danych.
Administrator przekaże Państwa dane następującym kategoriom odbiorców:
a) przewoźnikom i kurierom;
b) podwykonawcom wspierającym Administratora przy realizacji umowy;
c) podmiotom świadczącym usługi płatnicze w zależności od wybranej formy płatności (np. banki, płatności.pl, PayU);
d) urzędom skarbowym i organom publicznym zgodnie z obowiązującym prawem;
e) podmiotom przetwarzającym świadczącym usługi hostingowe, prawne i księgowe.

6. Państwa uprawnienia.
Przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) – mają Państwo prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza on Państwa dane, otrzymać szczegółowe informacje na temat ich przetwarzania i przysługujących w związku z tym uprawnień, a także uzyskać dostęp do tych danych; mają też Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych, które przetwarza Administrator (pierwsza kopia jest bezpłatna);
b) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) - mogą Państwo żądać od Administratora poprawienia swoich danych, jeśli są one nieprawdziwe, lub ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) – jeśli uważają Państwo, że nie ma podstaw, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, mogą Państwo zażądać ich usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO to prawo przysługuje m.in. wtedy, kiedy dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane, złożyli Państwo skuteczny sprzeciw lub wycofali zgodę i nie ma innych podstaw przetwarzania danych);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – w przypadku ograniczenia przetwarzania danych Administrator może przechowywać Państwa dane oraz wykonywać czynności, na które wyrażą Państwo zgodę, bądź np. takie, które są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych przysługuje Państwu w przypadkach, kiedy:
• uważacie Państwo, że Wasze dane są nieprawidłowe;
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcecie Państwo, żeby zostały one usunięte;
• Administrator nie potrzebuje już Państwa danych, ale są one Państwu potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub
• wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.
e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) - dane przetwarzane na podstawie zgody lub w związku z zawartą umową (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO) mają Państwo prawo otrzymać w standardowym formacie możliwym do odczytania na komputerze i mogą je Państwo przesłać innemu administratorowi danych albo wskazać podmiot, któremu Administrator ma bezpośrednio przekazać te dane, jeśli jest to technicznie możliwe.
f) prawo do wycofania zgody – w sytuacjach, kiedy Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie zgody (czyli art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), mogą ją Państwo w każdym momencie wycofać; wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
g) prawo sprzeciwu (art. 21 RODO)
Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W sprzeciwie powinni Państwo opisać szczególną sytuację, która - Państwa zdaniem – uzasadnia jego wniesienie. Konsekwencją złożenia przez Państwa sprzeciwu będzie zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora w zakresie, którego sprzeciw dotyczył, chyba że podstawy, na jakich Administrator przetwarza dane, są nadrzędne wobec Państwa praw lub interesów wskazanych w sprzeciwie albo dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Sprzeciw wobec działań marketingowych – jeśli dane są wykorzystywane dla celów marketingowych, sprzeciw nie wymaga uzasadnienia, a w razie jego wniesienia Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach.

7. Jak można skorzystać z przysługujących Państwu praw?
Jeśli chcą Państwo skorzystać z wymienionych praw, wystarczy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem osobiście w jego siedzibie lub wysyłać żądanie pocztą tradycyjną albo na podany adres  e-mail. Administrator może prosić o dodatkowe informacje niezbędne do Państwa identyfikacji i spełnienia żądania. Możliwość realizacji niektórych praw jest uzależniona od podstawy, na jakiej Administrator przetwarza dane.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeśli uważają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z Administratorem w celu szybkiego wyjaśnienia i załatwienia sprawy.

Dane kontaktowe polskiego organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa
www.uodo.gov.pl; tel.: 22 531 03 00

9. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje.
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.2 PLETTAC DISTRIBUTION sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. T. Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000207814, NIP: 8211649055, kapitał zakładowy: 2.300.000 zł.


  Przywołane przepisy prawa:
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3 W szczególności art. 106b, 106e 190 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1993 Ordynacja podatkowa oraz art. 10, 20 i 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

 

MASZ PYTANIE?
 
INFOLINIA: 0801 000 330
 
Ania:
+48 62 586 06 65
 
 
 
 
 

MOJE KONTO
E-mail:
Hasło:
 

KOSZYK
Ilość artykułów: 0
Wartość artykułów: 0,00 PLN
 
 

KALENDARZ KONESERA
 
IMIENINY:
 
Dzisiaj
Feliksa i Pelagii
 
Jutro
Marka i Gabriela
 
Pojutrze
Marii i Wieńczysłąwa
 
  

Dostępny pod adresem www.winakonesera.pl sklep internetowy Wina Konesera prowadzony jest przez Plettac Distribution sp. z o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000207814. Spółka Plettac Distribution Sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 2,3 mln, opłacony w całości.
 
Dane adresowe/kontaktowe:
Plettac Distribution sp. z o.o.
Wina Konesera
ul. Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów
NIP: 821-164-90-55
Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres info@winakonesera.pl lub pod numerem
telefonu: 62 586-06-65 lub 586-06-40 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

RODO - Ochrona danych osobowych