Regulamin

Regulamin

I Postanowienia ogólne

 1. Witryna dostępna pod adresem www.winakonesera.pl prowadzona jest przez Wina Konesera Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Plac Borek 10/U2, 63-500 Ostrzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000830098, a której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5140352374, REGON: 38559418800000, wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł; adres email: zamowienia@winakonesera.pl; telefon: +48 62 586 06 43.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem www.winakonesera.pl (zwanej dalej: Witryną), która służy do prezentacji towarów oraz usług znajdujących się w ofercie Win Konesera (zwanego dalej: Sprzedawcą), do umieszczania informacji i artykułów dotyczących win (m.in. produkcji, odmian i klasyfikacji win) oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, wybranych innych produktów spożywczych i akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu, do składania i ewidencjonowania Zamówień.
 3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 4. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Ostrzeszowie, 63-500 Ostrzeszów, ul. Plac Borek 10/U2; tel. 62 586 06 43; email: zamówienia@winakonesera.pl
 5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady korzystania z Witryny;
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie;
  • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów w Sklepie;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup Towarów w Sklepie;
  • asady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny.
 7. Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:
  • posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
  • dostępu do sieci Internet,
  • posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.
 8. Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.
 9. Witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
 10. Umieszczanie na Witrynie ocen i komentarzy dostępne jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników posiadających Konto na Witrynie.
 11. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 12. Sprzedawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie z Witryny.
 13. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • korzystania z Witryny w sposób niezakłócający funkcjonowania domeny www.winakonesera.pl,
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Witryny niezamówionej informacji handlowej (spam).
 14. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Witryny, a w szczególności z możliwości składania Zamówień lub dodawania komentarzy lub opinii, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  • podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane, w szczególności odnośnie wieku Użytkownika;
  • dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 1.13. Regulaminu.
 15. Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny.

II Definicje

 1. Sprzedawca – Wina Konesera Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Plac Borek 10/U2, 63-500 Ostrzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000830098, a której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5140352374, REGON: 38559418800000, wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł.
 2. Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.winakonesera.pl;
 3. Sklep – punkt sprzedaży położony w Ostrzeszowie, 63-500 Ostrzeszów, ul. Plac Borek 10/U2; tel. 62 586 06 43; email: zamówienia@winakonesera
 4. Towary – towary prezentowane na Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie;
 5. Klient – każdy klient nabywający Towary;
 6. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Użytkownik – każda osoba odwiedzające Witrynę;
 8. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;
 9. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrowała się na Witrynie;
 10. Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówień za pośrednictwem Witryny;
 11. Strona produktowa – strona na Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat danego Towaru;
 12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Przedsiębiorca – Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

III Warunki dokonywania zamówień

 1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia lub dokonanie Rejestracji, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Zamówienia mogą być też składane telefonicznie pod numerem 62 586 06 43. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny lub telefonicznie pod numerem wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w Ostrzeszowie przy ul. Plac Borek 10/U2 (Sklep)
 3. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia Klienta w formularzu Zamówienia, w razie wątpliwości Sprzedawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisany w zakładce Konto (Klient zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.
 5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym dniu roboczym.
 6. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:
  • Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
  • podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
  • Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
  • pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
 7. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisanego w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany) i:
  • poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar/Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Klient w ciągu trzech Dni Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane,
  • zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności,
  • wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.
 8. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub z dostarczeniem Towaru do Kupującego (jeżeli Kupujący składając Zamówienie zaznaczył opcję skorzystania z firmy kurierskiej przy odbiorze Towaru), pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia.
 9. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.
 11. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.

IV Ceny i formy płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, która to usługa jest świadczona na życzenie Klienta przez firmę kurierską zgodnie z cennikiem podanym na Witrynie.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia, całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty dostawy, jeżeli Klient wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.
 3. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
  • osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie;
  • za pobraniem, czyli osobiście, gotówką, w przypadku dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę;
  • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 81 1090 1173 0000 0001 4442 3557 prowadzony przez Santander Bank Polska – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;
  • za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności.
 4. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za Zamówienie, przy czym Konsument nigdy nie ma obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem Towaru.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.
 6. Akceptując niniejszy Regulamin Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na doręczenie mu zamiast paragonu faktury VAT dokumentującą zakup towarów wskazanych w Zamówieniu.
 7. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

V Odbiór lub dostawa towarów

 1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w puncie sprzedaży położonym w Ostrzeszowie, przy ul. Plac Borek 10/U2 (Sklep) w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej lub innej, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy. Klient może też skorzystać z usługi dostarczenia zakupionych przez niego Towarów do jednego ze sklepów współpracujących ze Sprzedawcą, których lista jest umieszczona na Witrynie.
 2. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 3. Koszty dostarczenia Towaru przez firmę kurierską, które Klient ponosi oprócz ceny za Towar, są podawane na Witrynie przy składaniu Zamówienia.
 4. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 5. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 6. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską tylko na terytorium Polski, w Dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00, na koszt Klienta uwidoczniony w podsumowaniu złożonego przez Klienta Zamówienia. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Klienta numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.
 7. Towar dostarczany jest przez firmę kurierską pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu Zamówienia w ciągu 3 Dni Roboczych. Czas realizacji dostawy jest liczony od momentu:
  • Zaksięgowania całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy – w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w pkt. 4.3. c) lub d) Regulaminu.
  • Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę – w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. 4.3. b) Regulaminu.
 8. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zamówionych Towarów firmie kurierskiej, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zamówieniu.
 9. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia.
 10. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.
 11. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie danemu Zamówieniu.
 12. W sytuacji, w której zamówione Towary nie zostaną odebrane w terminie 30 dni przez Klienta Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, informując o tym Klienta.

VI Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie VI ust. 12 i 13 Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą lub oferta złożona przez Konsumenta przestaje wiązać.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład w formie:
  – wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@winakonesera.pl;
  – w formie pisemnej przez oświadczenie wysłane na adres Sprzedawcy: Wina Konesera Sp. z o.o., ul. Plac Borek 10/U2, 63-500 Ostrzeszów.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie dotyczące wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta inną niż przewoźnik,
  • w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 7. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w Witrynie lub stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w tym m.in. w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 10. Gdy Konsument odstępuje od umowy zobowiązany jest zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towar należy zwrócić na adres: Wina Konesera Sp. z o.o., ul. Plac Borek 10/U2, 63-500 Ostrzeszów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu.
 11. Zwracany Towar powinien być w stanie nienaruszonym, z wyjątkiem ingerencji niezbędnej do zbadania cech, charakteru i funkcjonowania Towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności ich poniesienia.
 14. Zwrot płatności, o których mowa w ust. 12 powyżej następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednak, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 15. Zwrot płatności przez Sprzedawcę dokonywany jest w taki sam sposób, w jaki dokonał płatności Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób jej zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 16. Postanowienia punktu VI. stosuje się również do Przedsiębiorcy – Konsumenta.

VII Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność Towaru z umową.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta za brak zgodności Towaru z umową na zasadach i w zakresie określonym w Ustawie o prawach konsumenta (w szczególności w art. 43a – 43g wspomnianej ustawy).
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności do użycia określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Towaru z umową w zakresie wskazanym w ust. 3 powyżej jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności Towaru z umową wynikających z ustawy o prawach konsumenta, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 5. W przypadku braku zgodności Towaru z umową Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta i:
  • zażądać naprawy lub wymiany Towaru na zasadach określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy na zasadach określonych w art. 43e Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Reklamacje można złożyć w dowolny sposób na przykład drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: zamowienia@winakonesera.pl lub drogą tradycyjną na adres Sprzedawcy: Wina Konesera Sp. z o.o., ul. Plac Borek 10/U2, 63-500 Ostrzeszów.
 7. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest, aby reklamacja zawierała:
  • – imię i nazwisko Klienta
  • – numer zamówienia,
  • – rodzaj i opis niezgodności Towaru z Umową sprzedaży,
  • – uprawnienie, z którego Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument chce skorzystać (żądanie naprawy lub wymiany albo oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy);
  • – dane kontaktowe

  Niezawarcie w reklamacji powyższych elementów nie wpływa jednak na jej skuteczność.

 8. Sprzedawca rozpatrzy i przekaże odpowiedź na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania

VIII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Konsument może także zwrócić się z prośbą o poradę dotyczącą zakupów w Sklepie do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 3. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://uokik.gov.pl.

IX Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest firma Wina Konesera sp. z o.o.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera polityka prywatności zamieszczona w Witrynie.

X Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych w Witrynie www.winakonesera.pl, wyglądu i kompozycji tej strony oraz opisów, artykułów i publikacji, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogę być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody Win Konesera sp. z o.o.

XI Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Witrynie www.winakonesera.pl i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przez Użytkownika przed złożeniem zamówienia. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 2. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Witryny, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Witryny i możliwość składania zamówienia.
 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
 4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.